• 可变参数模版

  Forums: 

  img: 

  通常 c 或是 c++ 函数的参数个数和类型都是固定的, 比如 int add(int a, int b); 带有两个 int 的参数 a、 b 。 为了处理传递任意个参数的情况, c 提供了一种方式,比如 printf 的方式。 然而 c 的这种方式是非类型安全的,当 me 们 printf("%d", i); 的时候, 编译器么法去检查 i 是否是整数类型;即使它不是, 这里的调用也是能编译通过的。 c++ 当然还可以使用 c 的技术,然而又提供新的处理方法:可变参数的模板, 也就是模板的参数可以任意多。 实际上 c++ 的可变参数模版和 c 的处理可变参数的某些写法有些类似。

  下面是一个 print 的例子, 使用 c++ 书写, 功能就是将传递的参数全部输出。

 • 统计单词个数

  Forums: 

  img: 

  统计单词个数

  这是一个描述灰常简单的题目,就是统计文件中的所有单词,以及出现的次数。这里不考虑标点符号等特殊字符的存在,认为文件中只有一个个的单词。题目说简单比较简单,就是统计一个文件中的单词数目,说复杂可能复杂些,比如单词数目很多,就应该考虑效率的问题;再者想象一下如果有成千上万个文件,这个时候的思路跟一个文件的思路就又大不一样勒。

  简单做法

  现在考虑简单的情形,统计一个文件中的单词数目。me 们线性组织一个单词薄,然后扫描文件;对于每个单词,首先在单词薄中顺序查找,如果找到那么对应的单词数目加 1,如果没有找到,在单词薄中添加一个新的单词并且数目置为 1 ,直到文件中的所有单词扫完。下面的程序就是采用这个思路,从 input.txt 中读取单词,统计,最后再对单词进行排序,然后按字母表顺序输出。

 • 为学

  为学

  清 彭端淑 《为学一首示子侄》

  天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

  吾资之昏,不逮人也,吾材之庸,不逮人也;旦旦而学之,久而不怠焉,迄乎成,而亦不知其昏与庸也。吾资之聪,倍人也,吾材之敏,倍人也;屏弃而不用,其与昏与庸无以异也。圣人之道,卒于鲁也传之。然则昏庸聪敏之用,岂有常哉?

  蜀之鄙有二僧:其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?” 富者曰:“子何恃而往?” 曰:“吾一瓶一钵足矣。” 富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往!” 越明年,贫者自南海还,以告富者,富者有惭色。

  西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?是故聪与敏,可恃而不可恃也;自恃其聪与敏而不学者,自败者也。昏与庸,可限而不可限也;不自限其昏与庸,而力学不倦者,自力者也。

  Tags: 

 • 伤仲永

  伤仲永

  北宋 王安石 《临川先生文集》-《伤仲永》

  金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

  余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣”。

  王子曰:“仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?”

  Tags: 

 • 丑妇效颦与邯郸学步

  丑妇效颦

  春秋 庄子 《庄子·天运》

  西施病心而颦其里。其里之丑人见而美之,归亦捧心而颦其里。其里之富人见之,坚闭门而不出;贫人见之,挈妻子而去之走。彼知颦美,而不知颦之所以美。

  邯郸学步

  《庄子·秋水》

  且子独不闻夫寿陵馀子之学行于邯郸与?未得国能,又失其故行矣,直匍匐而归耳。

  《汉书·叙传上》

  昔有学步于邯郸者,曾未得其髣髴,又复失其故步,遂匍匐而归耳。

 • 濠梁观鱼

  濠梁观鱼

  《庄子》 《秋水》篇

  庄子与惠子游于濠梁之上。

  庄子曰:“儵鱼出游从容,是鱼之乐也?”

  惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”

  庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”

  惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣。”

  庄子曰:“请循其本。子曰 ‘汝安知鱼乐’ 云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”

  译文:

  Tags: 

 • 生于忧患,死于安乐

  生于忧患,死于安乐

  《孟子 · 告子下》

  舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

  故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

  人恒过,然后能改。困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。

  Tags: 

 • 小时了了,大未必佳

  小时了了,大未必佳

  南朝 刘义庆 《世说新语 · 言语第二》

  孔文举年十岁,随父到洛。时李元礼有盛名,为司隶校尉。诣门者,皆俊才清称及中表亲戚乃通。文举至门,谓吏曰:“我是李府君亲。” 既通,前坐。元礼问曰:“君与仆有何亲?” 对曰:“昔先君仲尼与君先人伯阳有师资之尊,是仆与君奕世为通好也。” 元礼及宾客莫不奇之。太中大夫陈韪后至,人以其语语之,韪曰:“小时了了,大未必佳。” 文举曰:“想君小时,必当了了。” 韪大踧踖。

  Tags: 

 • 元方答客

  元方答客

  南朝宋 刘义庆 《世说新语》

  陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?” 答曰:“待君久不至,已去。” 友人便怒:“非人哉! 与人期行,相委而去。” 元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。” 友人惭,下车引之。元方入门不顾。

 • 爱莲说

  爱莲说

  北宋 周敦颐 《爱莲说》

  水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人盛爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

  予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

  Tags: 

Pages